Pre pedagógov: PROFsmeZŠ | PROFsmeSOŠ

 

Aktivity pre žiakov: Stredné odborné školy | Základné školy

„Prvá smerová voľba“ je termín, ktorý použil prvýkrát v roku 1971 doc. Jozef Koščo a viaže sa na ukončenie základnej školy.

Prvá smerová voľba patrí medzi najzávažnejšie kroky v ľudskom živote. Veľmi často si mladí ľudia nevolia budúce povolanie, ale rozhodujú sa pre ďalšie vzdelávanie a preto sa hovorí o prvej smerovej voľbe. Každá ďalšia voľba povolania je významne ovplyvnená prvou smerovou voľbou.

Najzávažnejšou otázkou v súčasnosti vzhľadom na potreby spoločnosti a vysoký počet nezamestnaných mladých ľudí je ako pripravovať žiakov pre toto životné rozhodnutie tak, aby boli záujmy a schopnosti mladých ľudí v rovnováhe s potrebami trhu práce. Dnes pri voľbe strednej školy nie sú akceptované potreby trhu práce a je nízky záujem mladých ľudí o odborné vzdelávanie a prípravu na SOŠ.

Prioritou pri riešení nízkeho záujmu zo strany žiakov ZŠ o odborné vzdelávanie a prípravu na SOŠ je aj návrh koncepcie Prvej smerovej voľby žiaka ZŠ v rámci Národného projektu Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.

Východiskom popisu Prvej smerovej voľby žiaka na ZŠ sú štyri prioritné faktory, ktoré majú priamy vplyv pri rozhodovaní sa žiaka o svojom budúcom povolaní a o strednej škole:

1.faktor: Aktuálne informácie o povolaniach, stredných odborných školách a trhu práce.
Žiak a jeho zákonný zástupca potrebuje mať pri rozhodovaní sa dostatok aktuálnych informácií o povolaniach, stredných školách a možnostiach uplatnenia na trhu práce.

2. faktor: Praktické skúsenosti.
Žiak už na ZŠ potrebuje mať praktické skúsenosti, ktoré sú dôležité vzhľadom k všeobecnému aj konkrétnemu poznaniu rôznorodých činností súvisiacich s rôznymi povolaniami a samozrejme sú dôležité pri identifikácii predpokladov žiaka pri jeho smerovaní k povolaniu.

3. faktor: Reálne sebahodnotenie žiakov základných škôl.
Sebahodnotenie je významným faktorom pre úspech žiakov v ďalšom štúdiu a zamestnaní. Precenenie alebo podcenenie seba samého má priamy dopad na pracovný úspech v živote.

4. faktor: Samostatné rozhodovanie.
Rozvoj schopnosti samostatného rozhodovania sa na základe poznania trhu práce, možností uplatnenia sa na trhu práce, poznania možností štúdiá na stredných školách a sebapoznania je nevyhnutným predpokladom smerovania žiakov k vedomej voľbe povolania.

Prvá smerová voľba vyžaduje, aby každý žiak ZŠ mal potrebné schopnosti rozhodnúť sa na konci 9. ročníka o svojom budúcom povolaní a strednej škole, ktorá bude cestou k dosiahnutiu úspechu v povolaní, ktoré si zvolí.

Viac informácii: 
www.zsodborne.sk
NP Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami