Pre pedagógov: PROFsmeZŠ | PROFsmeSOŠ

 

Aktivity pre žiakov: Stredné odborné školy | Základné školy

V rámci Národného projektu Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami bude sledovaný záujem a motivácia žiakov o povolania v perspektívnych oblastiach hospodárstva, kde vybrané technologické postupy a metódy sú súčasťou praktickej časti vyučovania ZŠ vo vybraných vyučovacích predmetoch:

Človek a príroda - chémia
Človek a príroda - biológia
Človek a príroda  fyzika
Človek a svet práce – technika

Zároveň budú identifikované a cielene rozvíjané predpoklady žiakov pre uplatnenie sa na trhu práce (schopnosti a zručnosti), ktoré priamo súvisia s „profilmi absolventov SOŠ“ v rámci „primárnej cieľovej skupiny odborov SOŠ“.

Viac informácii: 
www.zsodborne.sk
www.rsov.sk

Predpoklady (schopnosti a zručnosti) žiakov budú identifikované a pozorované, merateľné  prostredníctvom 16 „kľúčových kritérií“.

16 „kľúčových kritérií“ je rozdelených na:

10 spoločných kritérií - spoločných pre všetky skupiny odborov SOŠ ako aj pre „primárnu cieľovú skupinu odborov SOŠ“: SCHOPNOSTI A ZRUČNOSTI PRE UPLATNENIE SA NA TRHU PRÁCE

6 „špecifických kľúčových kritérií“ - určených len pre „primárnu cieľovú skupinu odborov SOŠ“: ŠPECIFICKÉ PREDPOKLADY PRE UPLATNENIE SA VO VYBRANÝCH POVOLANIACH

 

Pri zadefinovaní oboch skupín „kľúčových kritérií“ boli využité následné platformy:
NÁRODNÁ SÚSTAVA POVOLANÍ - www.sustavapovolani.sk
NP TVORBA NÁRODNEJ SÚSTAVY KVALIFIKÁCIÍ - www.tvorbansk.sk
ŠTÁTNE VZDELÁVACIE PROGRAMY - www.minedu.sk

 

SCHOPNOSTI A ZRUČNOSTI PRE UPLATNENIE SA NA TRHU PRÁCE 
- sú popísané na škále tak, aby žiak  pri dosiahnutí akéhokoľvek stupňa vnímal pozitívne potrebu rozvoja v danom kritériu ako predpoklad  uplatniť sa na trhu práce. 

  Názov kritériá Popis kritériá
1. Pružné prispôsobenie sa (zmeneným okolnostiam) Schopnosť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam, zmeniť či prispôsobiť svoje návyky a správanie, efektívne pracovať v nových alebo meniacich sa situáciách.
2. Samostatné riešenie úloh  Schopnosť samostatne analyzovať situáciu, hľadať riešenia úlohy a vykonávať prácu.
3. Spolupráca (pri riešení úloh)  Schopnosť zapájať sa do spoločnej práce, spoluvytvárať pozitívnu atmosféru v tíme, snaha o tímové dosiahnutie výsledkov.
4. Riešenie problémov Schopnosť problém včas identifikovať, správne ho pomenovať, analyzovať, nájsť varianty riešenia, zvoliť optimálny variant, zrealizovať ho a následne zhodnotiť výsledok.
5. Rozhodovanie Schopnosť robiť kvalitné a rýchle rozhodnutia založené na kombinácii analýzy, skúsenosti a dobrého úsudku.
6. Sebaprezentácia a komunikácia Schopnosť kultivovane a efektívne verbálnou aj písomnou formou vyjadrovať myšlienky, názory a postoje a prezentovať svoju osobu s primeranou sebadôverou.
7. Doťahovanie veci do konca Schopnosť ísť do všetkého s energiou a potrebou dokončiť začaté, nevzdávať sa pred koncom, a to aj v prípade komplikácií.
8. Dodržiavanie pravidiel, disciplína Schopnosť dodržiavať princípy práce, pravidlá súvisiace s bezpečnosťou pri práci a spoločenskými pravidlami.
9. Odolnosť voči záťaži Schopnosť zvládať náročné a záťažové situácie a prekonávať prekážky.
10. Vytváranie a udržiavanie 
vzťahov s inými ľuďmi
Schopnosť vnímať iných ľudí ako dôležitých partnerov a svojim aktívnym prístupom vytvárať a udržiavať s nimi profesionálne vzťahy.

ŠPECIFICKÉ PREDPOKLADY PRE UPLATNENIE SA VO VYBRANÝCH POVOLANIACH
- sú popísané na škále tak, aby žiak pri dosiahnutí akéhokoľvek stupňa vnímal pozitívne svoje predpoklady  vykonávať povolanie v rámci „primárnej cieľovej skupiny odborov SOŠ“:

  Názov Popis
11. Manuálna zručnosť  Schopnosť a sklon venovať sa  zhotovovaniu, opravovaniu, vytváraniu predmetov, využívať pri tejto činnosti rôzne nástroje a pomôcky s účelným využitím predstavivosti, jemnej motoriky a fyzickej sily.
12. Technické myslenie Záujem o fungovanie strojov, prístrojov a zariadení. Schopnosť vytvoriť náčrty a schémy predmetov a prístrojov,  používať a orientovať sa v technickej dokumentácii, skúmať a pochopiť funkcie zariadení a ich technické parametre.
13. Priestorová predstavivosť  Schopnosť pracovať s priestorovými zobrazeniami,  dokázať s nimi uvedomene narábať, vytvárať adekvátne obrazy priestorových útvarov, v predstavách s nimi operovať (v mysli narábať s priestorovými predmetmi a obrazcami, porovnávať ich, rotovať ich, dotvárať a pod.)
14. Jemná motorika, presnosť Schopnosť precíznej manipulácie s drobnými predmetmi a nástrojmi, spojená s dobrou zrakovou ostrosťou a koordináciou ruka - oko.
15. Praktické myslenie Schopnosť riešiť úlohy prakticky so zameraním na výsledok, úžitok, hospodárnosť a efektívnosť.
16. Práca v sťažených pracovných podmienkach Predpoklady a motivácia vykonávať prácu a dosahovať výsledky v rôznych externých a interných podmienkach prostredia.