Pre pedagógov: PROFsmeZŠ | PROFsmeSOŠ

 

Aktivity pre žiakov: Stredné odborné školy | Základné školy

V rámci národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania boli zadefinované predpoklady žiakov SOŠ pre uplatnenie sa na trhu práce a kroky na včasnú identifikáciu správnosti zvoleného profesijného zamerania žiakov 1.ročníka na SOŠ a rozdielu medzi reálnym a želateľným „profilom absolventa SOŠ“, čo umožní zodpovednému pedagogickému zamestnancovi včas pomôcť pri rozvoji a dosiahnutí želateľného „profilu absolventa SOŠ“ a tým mu umožní ľahšie uplatnenie sa na trhu práce.

Zároveň bude cielene podporovaný záujem a motivácia žiakov o štúdium zvoleného odboru, ako aj o uplatnenie sa na trhu práce vo zvolenom povolaní a rozvoj zadefinovaných predpokladov. Hlavným cieľom je profesionálne pripraviť žiakov SOŠ na trh práce.

Viac informácii: www.rsov.sk

Predpoklady (schopnosti a zručnosti) žiakov budú identifikované a pozorované, merateľné prostredníctvom 16 „kľúčových kritérií“.

16 „kľúčových kritérií“ je rozdelených na:

10 spoločných kritérií - spoločných pre všetky skupiny odborov SOŠ ako aj pre „primárnu cieľovú skupinu odborov SOŠ“: SCHOPNOSTI A ZRUČNOSTI PRE UPLATNENIE SA NA TRHU PRÁCE

6 „špecifických kľúčových kritérií“ - určených len pre „primárnu cieľovú skupinu odborov SOŠ“: ŠPECIFICKÉ PREDPOKLADY PRE UPLATNENIE SA VO VYBRANÝCH POVOLANIACH

 

Pri zadefinovaní oboch skupín „kľúčových kritérií“ boli využité následné platformy:
NÁRODNÁ SÚSTAVA POVOLANÍ - www.sustavapovolani.sk
NP TVORBA NÁRODNEJ SÚSTAVY KVALIFIKÁCIÍ - www.tvorbansk.sk
ŠTÁTNE VZDELÁVACIE PROGRAMY - www.minedu.sk

 

SCHOPNOSTI A ZRUČNOSTI PRE UPLATNENIE SA NA TRHU PRÁCE
- sú popísané na škále tak, aby žiak pri dosiahnutí akéhokoľvek stupňa vnímal pozitívne potrebu rozvoja v danom kritériu ako predpoklad uplatniť sa na trhu práce.

 

Názov kritériá

Popis kritériá

1.

Pružné prispôsobenie sa (zmeneným okolnostiam)

Schopnosť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam, zmeniť či prispôsobiť svoje návyky a správanie, efektívne pracovať v nových alebo meniacich sa situáciách.

2.

Samostatné riešenie úloh

Schopnosť samostatne analyzovať situáciu, hľadať riešenia úlohy a vykonávať prácu.

3.

Spolupráca (pri riešení úloh)

Schopnosť zapájať sa do spoločnej práce, spoluvytvárať pozitívnu atmosféru v tíme, snaha o tímové dosiahnutie výsledkov.

4.

Riešenie problémov

Schopnosť problém včas identifikovať, správne ho pomenovať, analyzovať, nájsť varianty riešenia, zvoliť optimálny variant, zrealizovať ho a následne zhodnotiť výsledok.

5.

Rozhodovanie

Schopnosť robiť kvalitné a rýchle rozhodnutia založené na kombinácii analýzy, skúsenosti a dobrého úsudku.

6.

Sebaprezentácia a komunikácia

Schopnosť kultivovane a efektívne verbálnou aj písomnou formou vyjadrovať myšlienky, názory a postoje a prezentovať svoju osobu s primeranou sebadôverou.

7.

Doťahovanie veci do konca

Schopnosť ísť do všetkého s energiou a potrebou dokončiť začaté, nevzdávať sa pred koncom, a to aj v prípade komplikácií.

8.

Dodržiavanie pravidiel, disciplína

Schopnosť dodržiavať princípy práce, pravidlá súvisiace s bezpečnosťou pri práci a spoločenskými pravidlami.

9.

Odolnosť voči záťaži

Schopnosť zvládať náročné a záťažové situácie a prekonávať prekážky.

10.

Vytváranie a udržiavanie

vzťahov s inými ľuďmi

Schopnosť vnímať iných ľudí ako dôležitých partnerov a svojim aktívnym prístupom vytvárať a udržiavať s nimi profesionálne vzťahy.

ŠPECIFICKÉ PREDPOKLADY PRE UPLATNENIE SA VO VYBRANÝCH POVOLANIACH
- sú popísané na škále tak, aby žiak pri dosiahnutí akéhokoľvek stupňa ich vnímal pozitívne ako predpoklad úspešne vykonávať povolanie v rámci „primárnej cieľovej skupiny odborov SOŠ“:

 

Názov

Popis

11.

Manuálna zručnosť

Schopnosť a sklon venovať sa zhotovovaniu, opravovaniu, vytváraniu predmetov, využívať pri tejto činnosti rôzne nástroje a pomôcky s účelným využitím predstavivosti, jemnej motoriky a fyzickej sily.

12.

Technické myslenie

Záujem o fungovanie strojov, prístrojov a zariadení. Schopnosť vytvoriť náčrty a schémy predmetov a prístrojov, používať a orientovať sa v technickej dokumentácii, skúmať a pochopiť funkcie zariadení a ich technické parametre.

13.

Priestorová predstavivosť

 

Schopnosť pracovať s priestorovými zobrazeniami, dokázať s nimi uvedomene narábať, vytvárať adekvátne obrazy priestorových útvarov, v predstavách s nimi operovať (v mysli narábať s priestorovými predmetmi a obrazcami, porovnávať ich, rotovať ich, dotvárať a pod.)

14.

Jemná motorika, presnosť

Schopnosť precíznej manipulácie s drobnými predmetmi a nástrojmi, spojená s dobrou zrakovou ostrosťou a koordináciou ruka - oko.

15.

Praktické myslenie

Schopnosť riešiť úlohy prakticky so zameraním na výsledok, úžitok, hospodárnosť a efektívnosť.

 

16.

Práca v sťažených pracovných podmienkach

Predpoklady a motivácia vykonávať prácu a dosahovať výsledky v rôznych externých a interných podmienkach prostredia.